• ...

    E-Mail
    info@cinaroglu.com.tr

  • ...

    Telefon

    (352) 222 48 58 (352) 222 48 59

Sermaye Piyasası Kurulu’nda Yapılacak Bağımsız Denetimlerde Yetkilendirme

KONU:  Sermaye Piyasası Kurulu’nda Yapılacak Bağımsız Denetimlerde Yetkilendirme

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 62. Ve 128. Maddelerinde, sermaye piyasasında bağımsız denetim konusunda özel düzenleme yapma görev ve yetkisinin Sermaye Piyasası Kuruluna (Kurul) verilmiştir.

28.06.2013 tarih de 28691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in 2. maddesinin 3/1-c, 3. maddesinin 4/1-b, 4/1-c ve 4. maddesinde yer alan 5/1-ç bentlerinin; yeni kurulan ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (Kurum) tarafından yetkilendirilen denetim şirketlerinin sermaye piyasası alanında faaliyet göstermesinin engellendiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Dava konusu Tebliğ’in 3. maddesinde yer alan;

4/1-b “Kanun’a tabi ortaklık ve sermaye piyasası kurumlarının bağımsız denetim çalışmalarında görev alabilmeleri için, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirdikleri tarihi takiben, her yıl en az bir olmak üzere, iki yılda iki adet Kanun kapsamında olmayan ortaklıkların bağımsız denetim çalışmasında fiilen yer almış veya sermaye piyasasından bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlarda denetçi yardımcı olarak fiilen iki yıl çalışmış olması,” 

 4/1-c “Sorumlu ortak baş denetçi olabilmek için, en az iki yıl Kurulun listesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşlarında sermaye piyasası kurumları ve halka açık anonim ortaklıkların bağımsız denetiminde fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya baş denetçi unvanı ile faaliyet göstermeleri,”

5/1-ç “Ortak, yönetici ve bağımsız denetçilere ilişkin bilgiler ile Tebliğin bu kısmının “Yönetici ve bağımsız denetçiler” başlıklı maddesinde sayılan niteliklere sahip olduğunu gösteren belgeler (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından sermaye piyasasında bağımsız denetçi olarak yetkilendiklerine dair belge, denetçilerin yetkilendirildikleri tarihi takiben her yıl en az bir olmak üzere iki yılda en az iki bağımsız denetim çalışmasında fiilen yer aldıklarını teşvik edici belge ve bilgiler, imza sirküleri, diploma örneği, müflis olunmadığına ve mesleki faaliyetler dışında ticari hiçbir işle uğraşılmadığına ilişkin beyan, adli sicil kaydı, sorumlu ortak baş denetçilerin mesleki deneyim süresinin en az iki yılını fiilen Kurulun listesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşlarında geçirdiğine ve görev aldıkları bağımsız denetim işlerine ilişkin belge ve Kurulca istenen diğer belgeler), (2) Kurul, başvuruların değerlendirilmesi sırasında, gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge isteyebilir. Kurulca eksikliği tespit edilen veya ek olarak istenen bilgi ve belgelerin, kuruluşa bildirim tarihini müteakip en geç 1 ay içerisinde Kurula gönderilmesi zorunludur. Belirtilen sürenin aşılması halinde ilgili kuruluşun başvurusu işleminden kaldırılır.”

bentlerin de yer alan düzenlemede hukuka aykırılık görülmediği için davanın reddine karar verilmiştir.

Öte yandan dava konusu tebliğin 2. Maddesinde yer alan

3/1-c “Sermayesinin ve oy haklarının en az %51’inin sorumlu ortak baş denetçilere ait olması,” bendinin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından, sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunacak kuruluşlara ilgili mevzuatta yer alan şartları sağlamaları koşuluyla bu alanda bağımsız denetim faaliyetinde bulunmak üzere yetki belgesi verildiği, bu şirketlerin sermayesinin ve oy haklarının %51’nin sorumlu ortak baş denetçiye ait olması yönünde bir şartın yer almadığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yapılan yetkilendirmenin önüne geçmesi nedeniyle ilave şart olarak nitelendirilemeyecek olan dava konusu tebliğin 2. maddesinde yer alan 3/1-c bendinde hukuka uygunluk bulunmadığı için söz konusu bendin iptaline karar verilmiştir.

28.06.2013 tarih de 28691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ”in 3. maddesiyle değiştirilen Seri:X No:22 sayılı Tebliğin ikinci kısmının 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile, 4. maddesiyle değiştirilen 5. maddesinin 1. Fıkrasının (ç) bendi yönünden davanın reddine, dava konusu tebliğin 2. maddesiyle değiştirilen Seri:X No:22 sayılı tebliğin ikinci kısmının 3. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ise iptali ile dava kısmen iptal kısmen ret kararı ile sonuçlanmıştır.

 

 

Saygılarımızla

ÇINAROĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK