• ...

    E-Mail
    info@cinaroglu.com.tr

  • ...

    Telefon

    (352) 222 48 58 (352) 222 48 59

2018/16 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No : 18) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

SİRKÜLER TARİHİ:       20.06.2018

SİRKÜLER NO:             2018 / 16

Konu: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No : 18)

Bu sirküler bilgi verme amacını taşımaktadır ve müşavirliğimize danışılmadan yapılacak işlemlerden sorumluluğumuz yoktur.

05.06.2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde; 

- Arsa karşılığı inşaat işlerinde, arsa sahibi tarafından müteahhide arsa payı teslimi, müteahhit tarafından arsa sahibine arsa payına karşılık konut veya işyeri teslim edileceğine ve bu teslimlere ilişkin KDV matrahı olarak emsal bedel yerine maliyet bedelinin dikkate alınacağına,

- Müzayede mahallerinde yapılan satışlarda mükellefin bu satışları yapanlar olduğuna,

- Fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazineye ödenen verginin iadesine yönelik uygulamaya,

- Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifalarındaki istisna uygulamasına,

- 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerindeki istisna uygulamasına,

- Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek yeni makina ve teçhizatın, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere 31/12/2019 tarihine kadar teslimlerindeki istisna uygulamasına,

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemlerindeki istisna uygulamasına,

- İstisna kapsamında yer alan organize sanayi bölgelerinin arsa tesliminin kapsamına, söz konusu arsa için organize sanayi bölgeleri tarafından yapılan ve parsel birim maliyeti içinde yer alan harcamaların da dahil olduğuna,

- İndirimli orana tabi işlemin gerçekleşmesinden sonra yapılan alımlar ve iskontoların iade hesabına dahil edilmesine,

- Faydalı ömrünü tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen ATİK’lere ilişkin yüklenilen KDV ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen ATİK’lere ilişkin yüklenilen KDV’nin kullanılan süreye isabet eden kısmının indirilebileceğine,

- 3065 sayılı Kanunun (30/d) maddesinde yapılan düzenleme çerçevesinde yurt içindeki işlemlerde mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükellefler tarafından ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen KDV’lerin indirilebileceğine,

- KDV iadelerinde özel esaslar uygulamasına,

 İlişkin düzenleme ve açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No : 18)

 

Saygılarımızla

ÇINAROĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK